Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Hamming van Seventer

G. Hamming h.o.d.n. Hamming van Seventer (hierna: Hamming van Seventer) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02053144 en is gevestigd aan 's-Gravelandseweg 29A (1211BN) te Hilversum.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder aanbod aan Koper tot het leveren van Producten alsmede het uitvoeren van Werkzaamheden door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Hamming van Seventer.

7. Producten: De Producten die door Hamming van Seventer worden aangeboden zijn vloerkleden en tapijten.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Hamming van Seventer.

9. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Hamming van Seventer aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel een werk tot stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren waaronder in ieder geval valt de restauratie en reiniging van Producten.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Hamming van Seventer en iedere Overeenkomst tussen Hamming van Seventer en een Koper en op elk Product dat door Hamming van Seventer wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hamming van Seventer aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Hamming van Seventer zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Hamming van Seventer is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Hamming van Seventer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Hamming van Seventer gedane Aanbod is vrijblijvend. Hamming van Seventer is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Hamming van Seventer het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Hamming van Seventer gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Hamming van Seventer niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Hamming van Seventer kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Hamming van Seventer zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hamming van Seventer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Hamming van Seventer het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Hamming van Seventer  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen dan wel te bestellen zowel online als in de fysieke winkel. De Overeenkomst voor de uitvoering van Werkzaamheden komt tot stand op het moment dat Koper schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte van Hamming van Seventer.

2. Een Aanbod kan door Hamming van Seventer gedaan worden via de website of mondeling in de winkel van Hamming van Seventer.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Hamming van Seventer, zal Hamming van Seventer de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. Indien de Overeenkomst gesloten wordt in de verkoopruimte van Hamming van Seventer zal Hamming van Seventer ter bevestiging een factuur verstrekken aan Koper.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Hamming van Seventer daaraan niet gebonden.

5. Hamming van Seventer is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden indien zij de Producten online (via de website) besteld, tenzij Hamming van Seventer met toestemming van Koper reeds een aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening (zijnde het uitvoeren van de Werkzaamheden). Koper ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst wordt gesloten in de verkoopruimte van Hamming van Seventer (in de winkel) is het herroepingsrecht voor zowel Koper zijnde een Bedrijf als Koper zijnde een Consument uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat Koper nadat het Product bij haar is geleverd niet (kosteloos) geretourneerd kan worden, Koper blijft gehouden de verkoopprijs te betalen.

8.  Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

9. Koper is niet bevoegd de Werkzaamheden gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper opzegt, is Koper voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd.

10. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Hamming van Seventer voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van eventuele derden.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Hamming van Seventer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Hamming van Seventer het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hamming van Seventer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Hamming van Seventer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hamming van Seventer zijn verstrekt, heeft Hamming van Seventer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Hamming van Seventer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Hamming van Seventer, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Hamming van Seventer kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Hamming van Seventer is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hamming van Seventer bekend was.

7. Koper vrijwaart Hamming van Seventer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 - Productlevering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Hamming van Seventer of er door andere omstandigheden buiten de macht van Hamming van Seventer enige vertraging ontstaat, heeft Hamming van Seventer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Hamming van Seventer schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Hamming van Seventer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Hamming van Seventer of een externe vervoerder is Hamming van Seventer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Hamming van Seventer gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Hamming van Seventer ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Hamming van Seventer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. Hamming van Seventer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Hamming van Seventer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hamming van Seventer behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 - Verpakking en transport

1. Hamming van Seventer verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Hamming van Seventer erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Hamming van Seventer te worden gemeld op info@kelim.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamming van Seventer op de wijze zoals door Hamming van Seventer aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, dan wel wanneer het Product wordt retour gezonden, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Hamming van Seventer, conform de retour instructies van Hamming van Seventer. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. Indien Koper deze verplichtingen niet, of niet geheel naar behoren nakoming is Hamming van Seventer gerechtigd de kosten van herstel en schoonmaak te verrekenen met een aan Koper te crediteren (restant) van de aanschafprijs.

6. Hamming van Seventer is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Hamming van Seventer te wijten is, zal Hamming van Seventer na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Hamming van Seventer.

 

Artikel 9 - Restauratie-  en/of reinigingswerkzaamheden

1. Hamming van Seventer zal zich inspannen om de restauratie- en/of reinigingswerkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Hamming van Seventer ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.

2. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Hamming van Seventer zal Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud. Indien de door Koper doorgegeven afmetingen van de te restaureren Producten onjuist zijn zal Hamming van Seventer een nieuwe prijsopgave sturen waar Koper akkoord mee dient te gaan. Indien Koper nog niet akkoord is gegaan met de nieuwe prijsopgave is Hamming van Seventer gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Koper wel akkoord gegeven heeft.

3. Hamming van Seventer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. Hamming van Seventer garandeert geen volledige verwijdering van vlekken op Producten die zijn veroorzaakt door onder meer koffie, thee, wijn, huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door het gebruik van bleekwater en/of andere reinigingsmiddelen door Koper. Tevens kan Hamming van Seventer niet garanderen dat de vlekken niet verergeren door de schoonmaak.

5. Bij annulering door Koper korter dan 48 uur voor de geplande afspraak isKoper kosten verschuldigd ter zake van ingehuurde medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen van Hamming van Seventer.

 

Artikel 10 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de Werkzaamheden blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Hamming van Seventer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Hamming van Seventer Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die wWerkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Hamming van Seventer de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Hamming van Seventer gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de locatie, is Hamming van Seventer gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is Hamming van Seventer gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

 

Artikel 11 - Oplevering Werkzaamheden

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Hamming van Seventer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Hamming van Seventer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Koper en kunnen door Hamming van Seventer bij Koper in rekening worden gebracht.

3. Hamming van Seventer spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Hamming van Seventer gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

6. Indien Hamming van Seventer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Tevens zal Koper de Producten af moeten halen bij Hamming van Seventer indien deze klaar zijn om te worden opgeleverd.

7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Hamming van Seventer kan worden toegerekend.

8. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Hamming van Seventer.

9. Hamming van Seventer is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

Artikel 12 - Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Hamming van Seventer geen invloed heeft, kan Hamming van Seventer deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

5. Hamming van Seventer voert de Werkzaamheden uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is in beginsel inclusief kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien overeengekomen dat het uurtarief de prijs exclusief de kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen bedraagt, worden de kosten van de daadwerkelijk gebruikte zaken apart aan Koper in rekening gebracht. Koper dient deze kosten volledig te vergoeden, welke zijn berekend op basis van nacalculatie.

6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 13 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Hamming van Seventer. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Hamming van Seventer een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Koper het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Werkzaamheden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Hamming van Seventer op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Hamming van Seventer heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Hamming van Seventer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Hamming van Seventer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Hamming van Seventer zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Hamming van Seventer meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Hamming van Seventer geleverde zaken, blijven eigendom van Hamming van Seventer totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Hamming van Seventer gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Hamming van Seventer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Hamming van Seventer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Hamming van Seventer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hamming van Seventer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Hamming van Seventer heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Hamming van Seventer. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Hamming van Seventer zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Hamming van Seventer worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 - Garantie

1. Hamming van Seventer staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

2. Hamming van Seventer staat in voor een goede uitvoering van de Werkzaamheden, zodat dat een maximaal effect wordt bereikt.

3. Hamming van Seventer garandeert echt niet dat de vlekken zoals aangegeven in artikel 9 lid 4 volledig verwijderd kunnen worden.

 

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

1. Hamming van Seventer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Hamming van Seventer bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Hamming van Seventer gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Hamming van Seventer bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Hamming van Seventer op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Hamming van Seventer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Hamming van Seventer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 - Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Hamming van Seventer leidt tot aansprakelijkheid van Hamming van Seventer jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Hamming van Seventer in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Hamming van Seventer is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product.

4. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Hamming van Seventer is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Hamming van Seventer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hamming van Seventer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Hamming van Seventer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Hamming van Seventer binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid Werkzaamheden

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Hamming van Seventer alleen geacht te bestaan indien Hamming van Seventer dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Hamming van Seventer, is Hamming van Seventer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Hamming van Seventer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Hamming van Seventer deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Hamming van Seventer in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Hamming van Seventer leidt tot aansprakelijkheid van Hamming van Seventer, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Hamming van Seventer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Hamming van Seventer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk indien er incidenten en/of ongelukken plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever met als gevolg enig (lichamelijk) letsel bij Opdrachtgever of aanwezige derden die zich ten tijde van de Werkzaamheden op dezelfde locatie bevinden.

6. Indien Opdrachtgever Hamming van Seventer voorziet van specifieke hulp- en reinigingsmiddelen komt alle schade door het gebruik van deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7. Hamming van Seventer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hamming van Seventer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Hamming van Seventer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Hamming van Seventer binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Hamming van Seventer.

 

Artikel 16 - Overmacht

1. Hamming van Seventer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Hamming van Seventer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Hamming van Seventer zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Hamming van Seventer en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Hamming van Seventer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Hamming van Seventer heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hamming van Seventer  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver Hamming van Seventer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hamming van Seventer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Hamming van Seventer verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Hamming van Seventer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Hamming van Seventer de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Hamming van Seventer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 19 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Hamming van Seventer en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@kelim.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Hamming van Seventer de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Hamming van Seventer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Hamming van Seventer en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Hamming van Seventer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Hamming van Seventer en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Hilversum, 11 november 2020